STATUT
Stowarzyszenia Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

"AWANGARDA"

z Siedzibą w Dębicy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1


1. Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie AWANGARDA z siedzibą w Dębicy, zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.


§ 2


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Do właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy AWANGARDA.

3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Dębica.

§ 3


Nazwa, skrót nazwy i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią wyłączną własność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 4


1. Celami Stowarzyszenia są:

a) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
b) działanie na rzecz wprowadzenia do procesu edukacyjnego uniwersalnych europejskich standardów w zakresie funkcjonowania struktur i programów,
c) działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia,
d) działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
e) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
f) promocja i organizacja wolontariatu,
g) działanie na rzecz pogłębiania demokracji w środowisku akademickim oraz obrona swobód demokratycznych i praw obywatelskich,
h) ochrona interesów materialnych, społecznych, kulturalnych studentów i rodzin studenckich, a w szczególności członków Stowarzyszenia,
i) rozwój samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

j) organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, kursów, warsztatów, spotkań,
k) organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia,
l) działalność wydawniczą,
n) kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania praw człowieka i demokracji,
o) współprace z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
p) inicjowanie badań naukowych i ich publikacja w zakresie celów statutowych,
q) doradztwo i ekspertyzy,
r) przygotowanie i realizacja projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł,
s) wykonywanie zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej,
t) reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji uczelnianej, państwowej i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
u) podejmowanie działań w celu ochrony swobód demokratycznych i praw obywatelskich,
v) udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między studentem a Uczelnią,
w) organizowanie akcji protestacyjnych studentów w przypadku naruszenia praw lub interesów społeczności studenckiej,
x) udział wybranych przedstawicieli we wszelkich ciałach kolegialnych i komisjach Uczelni.
y) popieranie i prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej oraz pomoc w organizacji kół naukowych i innych,
z) inicjowanie działalności społeczno-kulturalnej młodzieży szkolnej i organizowanie dla niej przedsięwzięćaa) turystycznych, sportowych, kulturalnych i innych, a dla absolwentów szkół średnich prowadzenie akcji adaptacyjnych,
bb) powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych,
cc) organizowanie samopomocy studenckiej,
dd) podejmowanie działań dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji wśród studentów,
ee) działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony środowiska,
ff) prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego
zgodnie z art. 7 - 10 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność odpłatna dotyczyć może przedsięwzięć określonych w paragrafie 4; punkt 2; podpunkty a, c, g, h.Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 5


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być, student lub doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przyjęty przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cel Stowarzyszenia i udzielająca mu materialnej pomocy.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia, której taka godność nadaje Walne Zebranie Członków.

4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.


§ 6


1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd.

2. Członek wspierający (osoba prawna) ma prawo:

e) udziału z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia (osoba prawna przez upoważnionego przedstawiciela),
f) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków i spotkaniach Stowarzyszenia.§ 7


1. Członek zwyczajny jest zobowiązany: a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia, b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, c) regularnie opłacać składkę członkowską. 2. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same obowiązki, jak członkowie zwyczajni, z tym, że są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.


§ 8


1. Utrata członkostwa następuje przez:

a) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie do Zarządu,
b) skreślenie z listy członków, z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku,
c) wykluczenie na podstawie, podjętej zwykła większością głosów, prawomocnej uchwały Zarządu z powodu:
• naruszenia przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
• skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
d) śmierć

2. Członek Stowarzyszenia występujący, skreślony z listy członków lub wykluczony ze stowarzyszenia nie może żądać zwrotu składek członkowskich ani innych świadczeń wniesionych do stowarzyszenia w czasie trwania członkostwa.

3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członek Stowarzyszenia ma prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

4. Odwołanie składa się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 9


1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.

3. Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów nie ujęte w Statucie mogą określać stosowne regulaminy.

5. Wybory do władz Stowarzyszenia są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

6. Władze Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca,
w liczbie nie przekraczającej (1/3) ustalonego składu.

7. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.


§ 10


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz na rok.

4. O terminie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:

a) na podstawie uchwały Zarząd,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku bądź podjęcia uchwały.

7. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania (z głosem stanowiącym),
b) członkowie wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone (z głosem doradczym).

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są (w pierwszym terminie) zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.


§ 11


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego ds. Finansów, Sekretarza,
2. wybór członków Zarządu,
3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. udzielanie absolutorium Zarządowi,
7. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisje Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
10. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatorów i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
12. podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.


Zarząd
§ 12


1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na roczną kadencje i działa na podstawie regulaminu i w oparciu o Statut.

2. Członkowie Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.


§ 13


Do zakresu działania Zarządu należy:

1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia,
4. ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
7. powoływanie sekcji, wspólnot środowiskowych i innych wydzielonych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i nadawanie im regulaminu działania.


Komisja Rewizyjna
§ 14


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia niezależnym od Zarządu, a jej kadencja trwa jeden rok

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759).
d) członkowie KR nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach pełnienia swoich obowiązków.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji maja prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§ 15


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej Stowarzyszenia, co najmniej raz na kwartał,
2. kontrola opłacania składek członkowskich,
3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie spraw członkowskich w II ostatniej instancji,


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 16


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią wartości niematerialne i prawne, nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z ofiarności publicznej, dotacje.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności, są wykorzystywane wyłącznie na realizacje celów statutowych.

4. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ds. finansów.

5. W imieniu Stowarzyszenia umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują dwaj członkowie Zarządu z tym że, jednym z nich zawsze musi być Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ds. finansów.


§ 17


Władze w rozumieniu § 9 nie maja prawa do:

1. udzielania pożyczek, zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich, osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


Rozdział VI
Przepisy końcowe, zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 18


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 4/5 członków uprawnionych do głosowania.


§ 19


W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednio przepisy prawa o stowarzyszeniach.


§ 20


Zmiany w statucie wchodzą w życie natychmiast po ich uchwaleniu.